Regulamin – Poznańska Liga Kartingowa – Sezon I

 

Postanowienia wstępne

Rozgrywki Poznańskiej Ligi Kartingowej E1Gokart Poznań (dalej PLK) przeprowadzane są
w oparciu o następujące przepisy:

– Niniejszy Regulamin PLK,

– Oficjalne Komunikaty PLK zamieszczane na dedykowanym wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/257916695145187/?event_time_id=257916715145185

– Regulamin toru, na którym rozgrywana jest PLK,

– Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

– Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

 

Organizatorem PLK jest tor E1Gokart Poznań.

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części
w ogłoszonym wcześniej terminie.

Uczestnikiem PLK może być każda osoba mająca powyżej 155 cm wzrostu, która wniosła wpisowe. Wniesienie wpisowego do PLK oznacza akceptację regulaminu PLK. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia zgody uczestnictwa w PLK osobiście podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Osoba zgłaszająca się do PLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru, na którym odbywają się zawody.

PLK odbędzie się w następujących terminach:

02/04/2019, 16/04/2019, 07/05/2019, 22/05/2019, 04/06/2019, 18/06/2019*

*terminy zawodów mogą ulec zmianie, bieżące informacje publikowane są na odpowiednim wydarzeniu na portalu Facebook

 

Kategorie

Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii:

– Open (wszyscy uczestnicy).

 

Przebieg zawodów

Każdy zawodnik weźmie udział w dwóch przejazdach kwalifikacyjnych oraz wyścigu finałowym.

Bieg kwalifikacyjny I: 4 okrążenia

Bieg kwalifikacyjny II: 4 okrążenia

Bieg kwalifikacyjny III: 4 okrążenia

Bieg finałowy: 20 okrążeń (mała pętla) LUB 15 okrążeń (duża pętla)*

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora)

Na etapie wyścigów kwalifikacyjnych gokarty nie mogą się powtórzyć (zawodnik będzie jechał dwoma różnymi gokartami). Zasada ta nie obowiązuje w wyścigach finałowych w których teoretycznie gokart może być identyczny jak w kwalifikacjach.

 

Doważanie

Podczas zawodów obowiązywać będzie doważanie do 90kg. Każdy zawodnik ważący mniej, zobowiązany będzie do doważenia się (na przykład odważnikami, które udostępnia tor).

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości
w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w danym wyścigu (nieprawidłowość = mniej niż 90 kg nawet o 0,1 kg). Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub własnych sposobów doważenia zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonych do startu.

Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

Wyścigi kwalifikacje

Trwają 4 okrążenia pomiarowe w każdej części. Jako wynik ostateczny kwalifikacji brana pod uwagę jest suma trzech najlepszych uzyskanych czasów w kwalifikacjach (najlepszy czas z Q1 + najlepszy czas z Q2 + najlepszy czas z Q3).

W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej zawodników pod uwagę brane są ich kolejne najlepsze czasy, aż do wyłonienia lepszego.

 

Wyścigi finałowe

Klasyfikacja do wyścigów ustalona jest na podstawie wyścigów kwalifikacyjnych (decydują wyniki kwalifikacji według zasady opisanej wyżej). Wyścig trwa 20 pełnych okrążeń (mała pętla) / 15 pełnych okrążeń (duża pętla)*. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego jednego zjazdu do pit-stopu (procedura robienia poprawnego
pit-stopu zostanie omówiona na odprawie przed zawodami). Za niewykonanie poprawnego zjazdu do pit-stopu w czasie wyścigu zawodnik automatycznie spada na ostatnie miejsce w wynikach danego wyścigu.

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora)

 

O kolejności w zawodach decyduje

Miejsce na mecie wyścigu finałowego po uwzględnieniu wszelkich kar.

 

Kary

We wszystkich biegach zawodów obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Obowiązuje następujący system kar:

– za mniejsze przewinienia – m.in. wielokrotne uderzanie poprzedzającego gokarta bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie, celowe brudzenie opon, niesportowe zachowanie itp. – kara 5 sekund doliczana do wyników wyścigu dla danego zawodnika

– za większe przewinienia – m.in. falstart, wypchnięcie z wyprzedzeniem, niebezpieczne blokowanie, skracanie dystansu, wyjeżdżanie poza obrys toru, niesportowe zachowanie itp. – kara karnego pit-stopu, która zostanie niezwłocznie pokazana danemu zawodnikowi czerwoną flagą
z numerem gokarta.

O karach i stopniu przewinienia jak zwykle będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów.

Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce
w danym biegu lub całych zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Przed ogłoszeniem wyników zawodów, odczytane zostaną kary nałożone na zawodników. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 50 zł, która przepada w przypadku niezasadności protestu.

System kar może ulec zmianom – zostanie on szczegółowo omówiony podczas odprawy przed zawodami przez Sędziego zawodów.

 

Przerwanie biegu

Jeżeli istnieje konieczność przerwania biegu kwalifikacyjnego przed jego zakończeniem, to jest on powtarzany.

W przypadku przerwania wyścigu, wyścig jest powtarzany wedle kolejności startowej. Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio przyczynił się do zatrzymania wyścigu, może wziąć udział
w restarcie, chyba że inną decyzję podejmie organizator lub sędzia.

 

Wyniki zawodów

Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który uzyska najlepsze miejsce na mecie finału A po uwzględnieniu kar.

Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące wyników zawodów, otrzymanych kar itp. można zgłaszać w ciągu 10 minut po ich ogłoszeniu, ale zawsze przed rozpoczęciem wręczania nagród dla najlepszych – ceremonii pucharowej.

 

Obowiązki uczestnika

Obowiązkiem uczestnika PLK jest stawienie się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora PLK zdyskwalifikowany lub ukarany za niesportowe zachowanie.

 

Uczestnik musi stosować się do regulaminu i poleceń sędziów, obsługi oraz organizatora.

 

Rejestracja

Wpisowe:
119 zł płatne kartą/gotówką maksymalnie do momentu rozpoczęcia zawodów lub przelewem, który musi zostać zaksięgowany maksymalnie dzień przed zawodami.

Płatność przelewem

39 2490 0005 0000 4530 4714 4872
E1G Sp. z o.o. Sp. k.

Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO uczestnika + PLK RUNDA X*

*x – numer rundy

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny.

 

Sędziowie

Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba lub grupa osób. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników. W zawodach można korzystać z kamer osobistych (typu go-pro), jednakże ich zapisy oraz wszelkie inne materiały audio/wideo nagrane przez uczestników lub osoby postronne nie będą brane pod uwagę do rozstrzygania sporów. Decyzja Sędziowska jest ostateczna i niepodważalna.

 

Postanowienia końcowe

W PLK obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów PLK oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po PLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów będzie dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć
z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-wideo, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie
z jednoczesnym poinformowaniem uczestników PLK o tej zmianie. W ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w PLK.

Brak respektowania któregokolwiek z zapisów powyższego regulaminu może skutkować karami sportowymi w postaci:

– odjęcia punktów w klasyfikacji generalnej cyklu, w jednej lub kilku pozostałych klasyfikacjach

– wykluczenia z zawodów

– innymi zarządzonymi przez organizatora lub jego przedstawicieli.