Regulamin – Poznańska Liga Kartingowa – Sezon IV
Regulamin Edycji Specjalnej – Wakacje z Poznańską Ligą Kartingową dostępny tutaj

 

Postanowienia wstępne

Rozgrywki Poznańskiej Ligi Kartingowej E1Gokart Poznań (dalej PLK) przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy:

– Niniejszy Regulamin PLK,

– Oficjalne Komunikaty PLK zamieszczane na dedykowanym wydarzeniu na portalu Facebook: 

https://bit.ly/2FKWwN9

– Regulamin toru, na którym rozgrywana jest PLK,

– Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

– Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

Organizatorem PLK jest tor E1Gokart Poznań będący własnością E1G Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cisowa 6, 60-185 Skórzewo; NIP: 6572920325 

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części w ogłoszonym wcześniej terminie.

Uczestnikiem PLK może być każda osoba mająca powyżej 155 cm wzrostu, która wniosła wpisowe. Wniesienie wpisowego do PLK oznacza akceptację regulaminu PLK. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia zgody uczestnictwa w PLK osobiście podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Osoba zgłaszająca się do PLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru, na którym odbywają się zawody.


Kalendarz IV Sezonu Poznanskiej Ligi Kartingowej:

– I Runda – 11/02/2020
– II Runda – 19/05/2020
– III Runda – 26/05/2020
– IV Runda – 02/06/2020
– V Runda – 16/06/2020
– VI Runda – 23/06/2020
– VII Runda – 30/06/2020
*terminy zawodów mogą ulec zmianie, bieżące informacje publikowane są na odpowiednim wydarzeniu na portalu Facebook


Kategorie

Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii:

– Open (wszyscy uczestnicy).


Przebieg zawodów

Każdy zawodnik weźmie udział w trzech przejazdach kwalifikacyjnych oraz wyścigu finałowym.

Bieg kwalifikacyjny I: 4 okrążenia* 

Bieg kwalifikacyjny II: 4 okrążenia

Bieg kwalifikacyjny III: 4 okrążenia

*pierwsza grupa pierwszej kwalifikacji 5 okrążeń celem dogrzania gokartów

Bieg finałowy: co najmniej 20 okrążeń (mała pętla) LUB 15 okrążeń (duża pętla)*

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora do momentu startu wyścigu); wyścig może zostać wydłużony o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed jego startem

Do kwalifikacji zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów uzyskanych w oficjalnych treningach przed daną rundą.

Na etapie wyścigów kwalifikacyjnych gokarty nie mogą się powtórzyć (zawodnik będzie jechał trzema różnymi gokartami). Zasada ta nie obowiązuje w wyścigach finałowych, w których teoretycznie gokart może być identyczny jak w kwalifikacjach. Gokarty losowane są przez system informatyczny toru, jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z losowania automatycznego i zarządzenia ręcznego losowania gokartów przez zawodników. O takowej ewentualnej zmianie zawodnicy zostaną poinformowani podczas odprawy sędziowskiej przed daną rundą zawodów.

Doważanie

Podczas zawodów obowiązywać będzie doważanie do 90kg. Każdy zawodnik ważący mniej, zobowiązany będzie do doważenia się (na przykład odważnikami, które udostępnia tor).

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w danym wyścigu (nieprawidłowość = mniej niż 90 kg nawet o 0,1 kg). W przypadku braku doważania w dowolnej części kwalifikacji, zawodnikowi nie zostaje zaliczony czas danego przejazdu. Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub własnych sposobów doważenia zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonych do startu.

Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

Po zakończonym przejeździe danego zawodnika, ma on obowiązek odstawić doważenie (obciążniki) oraz własne elementy odważania w miejsce ich składowania obok wagi kontrolnej lub poza strefę zamkniętą pit-stop w przypadku własnych elementów odważania. W przypadku wykrycie nieodłożenia doważania w wyznaczone miejsce, zawodnik może otrzymać karę 5-sekundową doliczoną do wyników danego wyścigu. W przypadku nieodłożenia wagi po przejeździe kwalifikacyjnym, zawodnik może otrzymać karę w postacie doliczenia 0,500 sek. do czasu najlepszego okrążenia, które będzie wzięte pod uwagę w liczeniu wyników kwalifikacji danego zawodnika. 

Wyścigi kwalifikacyjne

Trwają 4 okrążenia pomiarowe w każdej części, za wyjątkiem pierwszego przejazdu pierwszej części kwalifikacji, który celem dogrzania gokartów i wyrównania szans trwa 5 okrążeń. Jako wynik ostateczny kwalifikacji brana pod uwagę jest suma trzech najlepszych uzyskanych czasów w kwalifikacjach (najlepszy czas z Q1 + najlepszy czas z Q2 + najlepszy czas z Q3).

W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej zawodników, pod uwagę brane są ich kolejne najlepsze czasy, aż do wyłonienia lepszego.

Wyścigi finałowe

Klasyfikacja do wyścigów ustalona jest na podstawie wyścigów kwalifikacyjnych (decydują wyniki kwalifikacji według zasady opisanej wyżej). Wyścig trwa co najmniej 20 pełnych okrążeń (mała pętla) / 15 pełnych okrążeń (duża pętla)*. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego jednego zjazdu do pit-stopu (za wyjątkiem Finału A, gdzie obowiązują dwa zjazdy do pit-stopu; procedura robienia poprawnego pit-stopu zostanie omówiona na odprawie przed zawodami). Za niewykonanie regulaminowej ilości poprawnych zjazdów do pit-stopu w czasie wyścigu zawodnik automatycznie spada na ostatnie miejsce w wynikach danego wyścigu.

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora do momentu odprawy Sędziowskiej przed startem zawodów)

O kolejności w zawodach decyduje:

Miejsce na mecie wyścigu finałowego po uwzględnieniu wszelkich kar.

Kary

We wszystkich biegach zawodów obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Obowiązuje następujący system kar:

– za mniejsze przewinienia – m.in. wielokrotne uderzanie poprzedzającego gokarta bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie, celowe brudzenie opon, niesportowe zachowanie, wyprzedzanie na skutek „faulu”, itp. – kara 5 sekund doliczana do wyników wyścigu dla danego zawodnika 

– za incydenty, którymi efektem jest wyprzedzenie poprzedzającego zawodnika, zawodnik może otrzymać karę w postacie pomarańczowej flagi, która oznacza „oddaj pozycję” – zawodnik ten musi natychmiast (maksymalnie w dystansie trzech najbliższych zakrętów od momentu pokazania przez zespół sędziowski odpowiedniej flagi danemu zawodnikowi) oddać pozycję osobie, którą wyprzedził (jeżeli wyprzedzony zawodnik spadł o więcej niż jedną pozycję, zawodnik, który dopuścił się nieprzepisowego manewru musi oddać tyle pozycji, aż zawodnik przez niego nieprzepisowo wyprzedzony znajdzie się przed nim) co skutkuje zaniechaniem dalszego rozpatrywania manewru i nieprzyznawanie innych kar za ten incydent; za nieoddanie pozycji (zignorowanie flagi) lub oddanie pozycji niewłaściwemu zawodnikowi (np. gdy wyprzedzony zawodnik spadł o trzy pozycje, a zawodnik wyprzedzający oddał tylko jedną) kara może zostać zamieniona na karę sekundową (od 5 sek. wzwyż) lub karę karnego pit-stopu.

– za większe przewinienia – m.in. falstart, wypchnięcie z wyprzedzeniem, w której wyprzedzany zawodnik traci znaczą liczbę pozycji, niebezpieczne blokowanie, skracanie dystansu, wyjeżdżanie poza obrys toru, niesportowe zachowanie itp. – kara karnego pit-stopu, która zostanie niezwłocznie pokazana danemu zawodnikowi czerwoną flagą z numerem gokarta. Karny pit-stop należy wykonać w regulaminowym czasie trwania wyścigu. W przypadku niewykonania kary zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z danego wyścigu.

– w przypadku dyskwalifikacji zawodnika z danego wyścigu, traci on również potencjalną możliwość uzyskania tzw. “best-lapu” czyli najlepszego pojedynczego okrążenia w wyścigu, tzn. w przypadku jego uzyskania zawodnik nie otrzymana punktów do klasyfikacji generalnej.

O karach i stopniu przewinienia będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów.

Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w danym biegu lub całych zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Przed ogłoszeniem wyników zawodów, zawodnicy mogą uzyskać informacje o potencjalnie otrzymanych przez nich karach. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 50 zł, która przepada w przypadku nieuznania zasadności protestu.

System kar może ulec zmianom – zostanie on szczegółowo omówiony podczas odprawy przed zawodami przez Sędziego zawodów.

Przerwanie biegu

Jeżeli istnieje konieczność przerwania biegu kwalifikacyjnego przed jego zakończeniem, to jest on powtarzany.

W przypadku przerwania wyścigu, wyścig jest powtarzany wedle kolejności startowej lub kolejności z ostatniego zaliczonego pełnego okrążenia wyścigu przed incydentem (decyzja Sędziów). Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio przyczynił się do zatrzymania wyścigu, może wziąć udział w restarcie, chyba że inną decyzję podejmie organizator lub sędzia.

Wyniki zawodów

Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który uzyska najlepsze miejsce na mecie finału A po uwzględnieniu kar.

Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące wyników zawodów, otrzymanych kar itp. można zgłaszać w ciągu 10 minut po ich ogłoszeniu, ale zawsze przed rozpoczęciem wręczania nagród dla najlepszych – ceremonii pucharowej.

Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej

Do klasyfikacji generalnej cyklu liczonych będzie 5 najlepszych wyników danego kierowcy w całym sezonie. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach klasyfikacji generalnej, warunkiem koniecznym jest uczestnictwo w minimum 4 rundach w danym sezonie zawodów.

Pole Position – 1pkt.
Best Lap Wyścigu – 0,5pkt.

P1 – 22pkt.
P2 – 20pkt.
P3 – 18,5pkt.
P4 – 17pkt.
P5 – 16pkt.
P6 – 15pkt.
P7 – 14pkt.
P8 – 13pkt.
P9 – 12pkt.
P10 – 11pkt.
P11 – 10pkt.
P12 – 9pkt.
P13 – 8pkt.
P14 – 7pkt.
P15 – 6pkt.
P16 – 5pkt.
P17 – 4pkt.
P18 – 3pkt.
P19 – 2pkt.
P20 – 1pkt.
P21 i dalej – 0 pkt.

Obowiązki uczestnika 

Obowiązkiem uczestnika PLK jest stawienie się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora PLK zdyskwalifikowany lub ukarany za niesportowe zachowanie. 

Uczestnik musi stosować się do regulaminu i poleceń sędziów, obsługi oraz organizatora. 

Rejestracja

Wpisowe:
– 119 zł (część podstawowa) + 20 zł (część przeznaczona do puli nagród całego sezonu ligi) = 139 zł płatne kartą/gotówką maksymalnie do momentu rozpoczęcia zawodów lub przelewem, który musi zostać zaksięgowany maksymalnie dzień przed zawodami.

Płatność przelewem: 

39 2490 0005 0000 4530 4714 4872
E1G Sp. z o.o. Sp. k.

Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO uczestnika + PLK RUNDA X* 

*x – numer rundy

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Sędziowie 

Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba lub grupa osób. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników. W zawodach można korzystać z kamer osobistych (typu go-pro), jednakże ich zapisy oraz wszelkie inne materiały audio/wideo z dowolnych źródeł nie muszą być brane pod uwagę do rozstrzygania sporów. Decyzja Sędziowska jest ostateczna
i niepodważalna.

Postanowienia końcowe

Zawody klasyfikowane będą w ramach Sodi World Series (SWS) w kategorii Sprint (w przypadku min. 6 osób uczestniczących w zawodach). Aby zostać sklasyfikowanym w ramach powyższego rankingu, należy posiadać konta w serwisie sodiwseries.com (możliwość założenia konta poprzez link: https://www.sodiwseries.com/en-gb/become-sws-driver.html).

W PLK obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

Uprasza się zawodników oraz osoby reprezentujące zawodników (w jakikolwiek sposób powiązane) o przestrzeganie zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi zawodnikami (lub osobami z ich otoczenia) a także w kontaktach z osobami ze strony Organizatora oraz zespołu sędziowskiego. Każdy przypadek naruszenia tej zasady będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie, a zawodnik za swoje zachowanie (bądź osób, które są z nim powiązane/reprezentują go w kontaktach z osobami wyżej wspomnianymi) może otrzymać karę począwszy od upomnienia aż do dyskwalifikacji z danej rundy lub całego cyklu zawodów. Każdorazowa decyzja Organizatora w tej kwestii jest nieodwołalna i nie podlega protestom.

Organizator informuje zawodników, iż w czasie zawodów oraz w oficjalnych treningach przed nimi obowiązuje bezwzględny zakaz składowania elementów wyposażenia danego kierowcy (obciążników, kasków, fotelików, itd.) w obrębie pit-stopu, w którym zawodnicy wsiadają do gokartów. Za złamanie tej zasady zawodnik może otrzymać karę przyznaną indywidualnie od upomnienia aż do kary sekundowej w postacie karnych sekund dodanych do wyniku kwalifikacji/wyścigu.

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów PLK (Administrator danych jest tor E1Gokart Poznań będący zarządzany przez: E1G Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cisowa 6, 60-185 Skórzewo; NIP: 6572920325) oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po PLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów będzie dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-wideo, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność. Zgoda jest ważna bezterminowo.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników PLK o tej zmianie. W ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w PLK.

Brak respektowania któregokolwiek z zapisów powyższego regulaminu może skutkować karami sportowymi w postaci:

– odjęcia punktów w klasyfikacji generalnej cyklu, w jednej lub kilku pozostałych klasyfikacjach

– wykluczenia z zawodów

– innymi zarządzeniami organizatora lub jego przedstawicieli.